Tilskud

onsdag 25. februar 2009

13. december 2017

Sundheds- og Kulturudvalget i Aalborg Kommune bevilliger kr. 380.000 som restfinansiering, således fundraisingen kan afsluttes og restaureringen kan påbegyndes.

Det samlede budget – efter afholdt licitation sept. 2017 – er nu på kr. 3.575.000.

25. januar 2017

“Fonden til bevarelse af gamle Aalborghuse” meddeler at bestyrelsen har besluttet at støtte restaureringen med kr. 25.000.

Dermed er den samlede støtte/støttetilkendegivelser nået op på i alt kr. 3.195.000.

12. december 2016

“Fonden til bevaring af værdifulde gamle bygninger og miljøer i Nibe by og omegn” tildeler Huul Møllelaug kr. 25.000 til restaureringen.

Dermed er den samlede støttetilkendegivelse nået op på i alt kr. 3.170.000 – dog er kr. 245.000 fra den grønne ordning (vindmøllepulje) endnu ikke godkendt af Energinet.dk.

26. september 2016

AKA-puljen (Aalborg Kommunes Aktionsgruppe) tildeler Huul Møllelaug kr. 50.000 til renovering af indløbskanalen. Aalborg Kommune har besluttet at broen foran Huul Mølle skal udskiftes. Udskiftningen har været på/af kommunens budget i 26 år. I samme forbindelse imødekommer Trafik & Vej møllelaugets ønske om samtidig at få renoveret indløbskanalen. Kommunen får deres rådgiver til at udbyde indløbskanalen samtidig med broudskiftningen. Indløbskanalen koster kr. 145.000 at få renoveret. Trafik & Vej tilbyder at lægge restbeløbet ud.

8. september 2016

By- og Landskabsudvalget, Aalborg Kommune bliver på udvalgsmødet enige om at tildele kr. 300.000 af kommunens byfornyelsesmidler til Huul Mølle. Byfornyelsesprojekter finansieret med 30 % fra kommunen og 70 % fra staten, hvilket betyder at restaureringen af Huul Mølle i alt støttes med kr. 1.000.000.

12. maj 2016

Augustinus Fonden imødekommer vores ansøgning med kr. 200.000.

10. maj 2016

Aalborg Kommune beslutter at reservere restmidlerne i “Den grønne pulje” (vindmøllepulje) kr. 245.000 til Huul Mølle. Forvaltningen udarbejder ansøgning til Energinet.dk, som skal godkende indstillingen endeligt.

29. februar 2016

Realdania imødekommer vores ansøgning med kr. 1.225.000. Se vedhæftede pressemeddelelse.

Pressemeddelelse Realdania

10. juni 2015

Aalborg Kommune overfører kr. 150.000 af støtten på kr. 600.000 fra “puljen til forskønnelses og udvikling af byer i Aalborg Kommunes landdistrikt”. Midlerne er frigivet til en mølleteknisk forregistrering, forstærkning af kværnloftet, revidering af udbudsmaterialet fra 2012, samt udgifter til afholdelse af en ny udbudsrunde.

1. maj 2015

Stor var overraskelsen, da der pludselig lå der en mail i formandens indbakke fra Nordjysk Smågrisesalg ApS om, at man gerne ville støtte restaureringen af Huul Mølle med kr. 25.000. Nordjysk Smågrisesalg ApS er en privatejet firma, hvor indehaverne er Christian Grishauge og Sanne Jensen, hvorfor støttebeløbet også er særligt opsigtsvækkende. Firmaet har adresse på Huulmøllevej 9, og er således næsten nabo til Huul Mølle.

Selvom beløbstørrelsen måske ikke matcher donationer fra fonde og offentlige puljer etc. så er møllelauget særlig glad for netop denne donation, som er  modtaget med stolthed og taknemlighed. Det er en stor gestus, som har givet bestyrelsen ekstra energi.

Her modtager formanden støtte fra Dansk Smågrise salg.

Her modtager formanden støtte fra Nordjysk Smågrisesalg ApS.

4. januar 2015

Da alle dokumenter omkring overtagelse af møllebygningen og lejeaftalen omkring grundstykket endelig var på plads, blev advokatfirmaet opmærksom på, at der forelå en højsteretskendelse som ikke tillader konstellationen “hus på lejet grund”, når der var tale om en eksisterende bebyggelse. En “rigtig” udstykning blev derfor nødvendig.

Da pris for grundareal tilgik, alle dokumenter skulle ændres og tillysningsudgifterne blev større, så endte de samlede udgifter for overtagelse af møllen på kr. 182.160 i stedet for kr. 160.000 som budgetteret.

Men Huul Møllelaug er i dag den retmæssige ejer af Huul Mølle, og det “rigtige” fundraisingsarbejdet kan endelig tage sin begyndelse.

Projektregnskab til Sparekassefond 2015.01.01

————————–

14. oktober 2013

Dags dato er modtaget tilsagn om støtte på kr. 600.000 fra Aalborg Kommunes “Puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet”.

Tilsagn om støtte 131014

—————————

Da møllelaugbestyrelsen fik afslag på en ansøgning til “Puljen til forskønnelse og udvikling af byer i Aalborg Kommunes landdistrikt” efteråret 2012 med den begrundelse at møllen er i privateje, begynder bestyrelsen at se i øjnene, at Møllelauget er nødsaget til at købe møllebygningen, idet resultatet når de store fonde skal søges med meget stor sandsynlighed vil være lige så nedslående. Møllebygningen bliver vurderet af en uvildig ejendomsmægler til kr. 100.000. Med diverse omkostninger til advokat, landinspektør, mægler og afgifter til staten vil erhvervelsen af møllebygningen løbe op i ca. kr. 160.000.

Der ansøges om kr. 90.000 ved Torben Vejs Fonden,  kr. 50.000 ved den kommunale landdistriktspulje AKA og kr. 90.000 hos Vokslev Sparekasses Fond. De to sidstnævnte fonde giver heldigvis en positiv tilbagemelding. De sidste kr. 20.000 afholdes af møllelaugets egenkapital.

AKA-puljen støttetilsagn april 2013

Vokslev Sparekasses Fond tilsagnsskrivelse maj 2013

————————–

Vokslev Samråd afskriver Huul Møllelaugs gæld på kr. 19.501 som Samrådet betalte for ændring og genoptrykning af projektmapper i 2008, mod at Huul Møllelaug overtager ansvaret for udløbsristeværket i møllens bagsluse, når dette er endeligt godkendt af Fiskeriinspektoratet.

På Dansk Mølledag søndag d. 19. juni 2011 modtog Huul Møllelaug kr. 5.000 fra Spar Nord. Pengene er øremærket til geotekniske undersøgelser omkring funderingsforholdene i forbindelse med gennemførelsen af etape 2. Projektering og udbud.

Direktør Bjarne Svendsen, Spar Nord overrækker formand Ole Riis checken på kr. 5.000

Afdelingsdirektør Bjarne Svendsen, Spar Nord overrækker formand Ole Riis checken på kr. 5.000

Fonden for Spare- og Laanekassen ved Danske Bank i Nibe tildelte d. 10. juni 2011 Huul Møllelaug kr. 1.500 til informationstavle om den restaurerede jævnsstrømsgenerator.

D. 21. oktober 2010: I forbindelse med endelig opløsning af Nibe Erhvervsfond er Huul Møllelaug blevet tildelt kr. 50.539. – Der er nu givet støttetilsagn på i alt kr. 350.539.

tilsagnsskrivelse fra Advokaterne i Nibe

D. 24 . september 2009 modtog Huul Møllelaug kr. 100.000 i tilskud fra Augustinus Fonden. –  Der er nu givet støtte på kr. 300.000 til projekteringsfasen. Der mangler endnu kr. 300.000 inden projekteringen kan påbegyndes.

tilsagnsskrivelse fra Augustinus Fonden

Huul Møllelaug fik d. 16. juni 2009 kr. 30.000 i tilskud fra Torben Vejs Fonden, som bestyrelsen beslutter skal gå til restaurering af jævnstrømsgeneratoren.

tilsagnsskrivelse fra Torben Vejs Fonden

Huul Møllelaug fik i december 2008 kr. 200.000 i tilskud fra fyrtårnsmidlerne under SBU, Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Aalborg Kommune.

tilsagnsskrivelse fra Aalborg Kommune 17. december 2008

Skriv en kommentar